Veilig Thuis

Veilig Thuis is een landelijke organisatie en werkt vanuit 26 regio’s. Veilig Thuis Utrecht is één van die regio’s en is het advies- en meldpunt bij zorgen over inwoners uit de provincie Utrecht. Veilig Thuis Utrecht biedt advies en ondersteuning, neemt meldingen aan, verwijst door of doet zelf onderzoek en stelt voorwaarden bij onveilige thuissituaties. Is er crisis dan komen wij direct in actie.

Historie

Gemeenten hadden al een belangrijke taak in de aanpak van huiselijk geweld en de preventie van kindermishandeling. Maar met de Jeugdwet komt ook de aanpak van kindermishandeling meer dan voorheen bij de gemeenten te liggen en zijn zij wettelijk verplicht om in regioverband een Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) in te richten. 
Dit AMHK is vormgegeven in de landelijke organisatie Veilig Thuis, waarin de regionale Advies- en Meldpunten kindermishandeling (AMK) en de Steunpunten Huiselijk geweld zijn samengebracht.

Meer weten?