Vertrouwensarts

Een bijzondere functie binnen Veilig Thuis. Als vertrouwensarts acteer je op het snijvlak van medische en sociaal-maatschappelijke problematiek. Je bent betrokken bij zaken waar bijvoorbeeld sprake is van fysiek letsel, seksueel misbruik of ernstige verwaarlozing. Je adviseert medische en andere professionals die bellen met vermoedens van huiselijk geweld, kinder- of ouderenmishandeling. Ook ondersteun je medewerkers Veilig Thuis bij het onderzoek, zodat de veiligheid van cliënten beoordeeld kan worden. Je neemt deel aan multidisciplinaire overleggen. En je participeert in werk- en expertisegroepen, bijvoorbeeld op het gebied van risicozwangeren of ouderenmishandeling.

Zo nodig ga je ook in gesprek met cliënten, doe je oriënterend lichamelijk onderzoek bij kinderen en leg je contact met relevante medische en (andere) hulpverlenende instanties.

Als vertrouwensarts  neem je ook deel, zowel binnen als buiten de regio, aan overleggen met samenwerkingspartners zoals ziekenhuizen, GGD en politie. Je geeft onderwijs over je vakgebied aan professionals binnen en buiten de organisatie en je neemt als achterwacht deel aan onze crisisdienst buiten kantooruren.