Maak jij je sterk
voor mij?

 

 

Expertises: SAVE & Veilig Thuis

 

 

SAVE: Jeugdbescherming en jeugdreclassering

SAVE staat voor ‘Samenwerken aan Veiligheid’. SAVE biedt preventieve jeugdbescherming en voert in opdracht van de gemeenten maatregelen van jeugdbescherming en jeugdreclassering uit. Lokale teams van de gemeenten betrekken SAVE als vrijwillige hulp niet (meer) voldoende is, als de veiligheid van kinderen (0-18) in het geding is of als jongeren afglijden in de criminaliteit. Als medewerker SAVE sluit je aan bij het gezin, netwerk en de lokale hulpverlening. Je werkt nauw samen met de cliënt, hulpverlenende instanties, wijkagenten en scholen, maar ook met het sociale netwerk van het gezin. Samen werk je aan het herstel van een veilige opvoed- en opgroeisituatie of aan een nieuwe start zonder criminaliteit. Je ziet er op toe dat de client samen met het netwerk en lokale hulp stappen zet die blijvende verbetering realiseren. Samen stel je alles in het werk om maatregelhulp te voorkomen of zo kort mogelijk noodzakelijk te laten zijn.

Je regisseert en hebt de rol van gezinsvoogd, voogd en van jeugdreclasseerder. Je legt huisbezoeken af, woont zittingen bij, organiseert overleggen. Daarnaast maakt rapporteren een belangrijk onderdeel uit van je werk.
 

Lees meer over SAVE

 

 

VEILIG THUIS UTRECHT: Voorkomen van kindermishandeling en huiselijk geweld

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis er voor iedereen, jong en oud. Veilig Thuis biedt informatie en advies bij vragen en zorgen rond mishandeling, huiselijk geweld en afhankelijkheidssituaties (denk aan loverboys en mensenhandel). Maakt iemand melding van zorgen, dan onderzoekt Veilig Thuis de zorgen en schakelt waar nodig hulpverlening in.

Als medewerker Veilig Thuis Utrecht heb je een sleutelrol in het analyseren van zorgen en het organiseren van hulp. Je werkt heel nauw samen met de inwoners en professionals. Jij bent de regisseur die verbetering in gang gaat zetten. Uiteraard kun je daarbij altijd terugvallen op een kundig, slagvaardig en loyaal team.
 

Lees meer over Veilig Thuis